Missie

Missie NL Bloeit!

Stichting NL Bloeit! is een dynamische werkplaats voor het samen investeren in een duurzame en veerkrachtige leefomgeving voor flora, fauna en mensen. Onze focus ligt op de verrijking van de basis van ons land-ecosysteem; instandhouding en stimulering van bodemkwaliteit (bodemvruchtbaarheid) en van planten van oorspronkelijk inheemse herkomst. Mensen - jong en oud - vinden bloemen mooi en belangrijk en veel insecten zijn voor hun voortbestaan afhankelijk van inheemse planten. Bloemenweides met gevarieerde en aantrekkelijke kruidachtigen zijn dan ook uitermate geschikt om de sier- en belevingswaarde van onze leefomgeving te vergroten en de mogelijkheden voor natuur- en milieueducatie zijn eindeloos.

Het werken aan deze missie gebeurt door het aanleggen en beheren van kruidenrijke bloemenweides, bloemrijke bermen

en dijken. Hierdoor wordt het openbaar groen mooier en aantrekkelijker en tegelijkertijd realiseren we diverse leefbaarheids-, klimaat- en milieudoelen. Bij het werken aan de missie is het essentieel de betrokkenheid van en verbindingen tussen burgers, professionals en grondeigenaars te versterken. Dit gebeurt door (zie ook Projecten):

 

> het omvormen van monoculturen naar kruiden- en faunarijke graslanden en bloemenweides voor het vergroten van de biodiversiteit, zowel in soorten als in aantallen en voor bodemherstel;

> het herstellen en duurzaam beheren van kruiden- en faunarijke graslanden, bloemenweides en plantengemeenschappen,

ter bescherming van vlinders, bijen, vogels en andere diersoorten.

 

Het organiseren van natuur- en milieueducatie en natuurbeleving - in het bijzonder gericht op kinderen - speelt een belangrijke rol bij het samen werken aan een duurzame leefomgeving.

"De basis van duurzaamheid ligt in de verbinding van de mens met zijn of haar leefomgeving. 100% duurzaam betekent dan ook dat er geen scheiding wordt gemaakt tussen mens en natuur.”

Omdenken: transitie naar een veerkrachtige leefomgeving

Het Nederlandse landschap is een cultuurlandschap dat in de loop van duizenden jaren lang door mensen is vormgegeven. Een belangrijk deel van de Nederlandse flora en fauna, waaronder een substantieel deel van de 'rode-lijst soorten', is gekoppeld aan dit ‘agrarisch’ cultuurlandschap. Bijna 70% van Nederland is nog agrarisch gebied en om meer opbrengsten te realiseren gingen boeren meer bemesten (eerst kunstmest en krachtvoer en later ook de drijfmest). Dit betekende economische groei maar ook een dramatisch verlies van biodiversiteit. In onze grasakkers zijn de plantensoorten op een hand te tellen! Vervolgens nam het gebruik van landbouwgif (pesticiden) een vlucht en het resultaat is zacht gezegd dramatisch. Wereldwijd is de teruggang in biodiversiteit 30%; in de EU is dat maar liefst 60% en in Nederland is de achteruitgang van het aantal soorten planten en dieren zelfs meer dan 80%! Maar liefst 40% van onze wilde planten wordt bedreigd (Rode Lijst). Het gaat dan ook echt niet goed met de bijen, vlinders en vogels. Een kwart van de 20 hommelsoorten wordt met uitsterven bedreigd en van de ruim 300 soorten bijen is minstens 60% bedreigd. Van de 250 vogelsoorten die in ons land voorkomen is maar liefst 33% bedreigd (88 vogelsoorten), waarvan de grutto - onze Nationale vogel - de bekendste is. Van de Nederlandse dagvlinders zijn al 18 van de 70 soorten uitgestorven en meer dan 30 soorten zijn bedreigd tot kwetsbaar.

 

Van alle graslanden is nu nog maar zo'n 2% tot 3% bloemrijk! Er is dan ook steeds minder voedsel - stuifmeel en nectar - beschikbaar. Het omvormen van de arme monotone graslanden naar duurzame en nectarrijke bloemenweides, bloemrijke bermen en dijken en kruidenrijke akkers geeft een enorme impuls aan de aantrekkelijkheid van onze leefomgeving,

zowel in soorten als in aantallen. Hierbij is het van groot belang de juiste inheemse soorten flora te gebruiken,

aangezien deze een essentieel onderdeel van de totale biologische diversiteit zijn.

 

Neem contact op voor meer informatie en/of het samen werken aan een duurzame en veerkrachtige leefomgeving.

© NL Bloeit! ~ een dynamische werkplaats voor het samen investeren in een duurzame en veerkrachtige leefomgeving voor flora, fauna en mensen