Missie

NL Bloeit!


 Voor een duurzame en veerkrachtige leefomgeving,

voor flora, fauna en mensen.

Missie NL Bloeit!

Stichting NL Bloeit! wil samen investeren in een duurzame en veerkrachtige leefomgeving voor flora, fauna en mensen. Onze focus ligt op de verbinding met en de verrijking van de basis van ons land-ecosysteem; instandhouding en stimulering van de bodemkwaliteit (bodemvruchtbaarheid) en van flora van oorspronkelijk inheemse herkomst. Mensen - jong en oud - vinden bloemen mooi en belangrijk en veel insecten zijn voor hun voortbestaan afhankelijk van inheemse planten. Bloemenweides met gevarieerde en aantrekkelijke kruidachtigen zijn dan ook uitermate geschikt om de sier- en belevingswaarde van onze leefomgeving te vergroten en de mogelijkheden voor natuur- en milieueducatie zijn eindeloos.

Het werken aan onze missie gebeurt door het aanleggen en beheren van kruidenrijke vegetaties met oorspronkelijk inheemse floraHierdoor wordt het openbaar groen mooier en aantrekkelijker en tegelijkertijd realiseren we diverse leefbaarheids-, klimaat- en milieudoelen. Dit gebeurt onder andere door (zie ook Projecten):


> het omvormen van monoculturen naar kruiden- en faunarijke graslanden en bloemenweides voor het vergroten van de biodiversiteit, zowel in soorten als in aantallen en voor bodemherstel;

> het herstellen en duurzaam beheren van kruiden- en faunarijke graslanden, bloemenweides en plantengemeenschappen, ter bescherming van vlinders, bijen, vogels en andere diersoorten;

> het aanplanten van oorspronkelijk inheemse bomen, struiken en planten voor een grotere biologische diversiteit in met name stedelijk gebied.


Werken aan biologische diversiteit is werken aan een verscheidenheid aan leven op drie biologische niveaus. Naast aandacht voor de soortenrijkdom (aantal soorten dat aanwezig is binnen één gebied) dient er ook specifiek aandacht te zijn voor de diversiteit aan genen binnen een populatie (groep organismen van dezelfde soort in een min of meer afgescheiden gebied) en aandacht voor leefgemeenschappen en ecosystemen, waarin soorten in bepaalde unieke combinaties voorkomen. Immers, soorten staan niet op zichzelf maar leven samen (symbiose).


Bij het werken aan de missie is het essentieel de betrokkenheid van en verbindingen tussen burgers, professionals en grondeigenaars te versterken. Het organiseren van natuur- en milieueducatie en natuurbeleving - in het bijzonder gericht op kinderen - speelt een belangrijke rol bij het samen werken aan een duurzame leefomgeving. 


In 2019 is NL Bloeit! gestart met het kweken van oorspronkelijk inheemse soorten flora (www.plantenvanhier.nl).


#nlbloeit   #plantenvanhier   #oogopdenatuur  #biodiversiteit  #newdutchwave

"De basis van duurzaamheid ligt in de verbinding van de mens met zijn of haar leefomgeving. 100% duurzaam betekent dan ook dat er geen scheiding

wordt gemaakt tussen mens en natuur.”

Omdenken: transitie naar een veerkrachtige leefomgeving

Het Nederlandse landschap is een cultuurlandschap dat in de loop van duizenden jaren lang door mensen is vormgegeven. Een belangrijk deel van de Nederlandse flora en fauna, waaronder een substantieel deel van de 'rode-lijst soorten', is gekoppeld aan dit ‘agrarisch’ cultuurlandschap. Bijna 70% van Nederland is nog agrarisch gebied en om meer opbrengsten te realiseren gingen boeren meer bemesten (eerst kunstmest en krachtvoer en later ook de drijfmest).

Dit betekende economische groei maar ook een dramatisch verlies van biodiversiteit. In onze grasakkers zijn de plantensoorten op een hand te tellen! Vervolgens nam het gebruik van landbouwgif (pesticiden) een vlucht en het resultaat is zacht gezegd dramatisch. Wereldwijd is de teruggang in biodiversiteit 30%; in de EU is dat maar liefst 60% en in Nederland is de achteruitgang van het aantal soorten planten en dieren zelfs meer dan 80%! Maar liefst 40% van onze wilde planten wordt bedreigd (Rode Lijst). Het gaat dan ook echt niet goed met de bijen, vlinders en vogels. Een kwart van de 20 hommelsoorten wordt met uitsterven bedreigd en van de ruim 300 soorten bijen is minstens 60% bedreigd. Van de 76 beschouwde soorten dagvlinders is volgens de Nederlandse criteria bepaald dat 47 soorten (62%) op de Rode Lijst staan, welke als volgt zijn onder te verdelen: 15 soorten verdwenen uit Nederland, 12 soorten ernstig bedreigd, 10 soorten bedreigd, 7 soorten kwetsbaar en 3 soorten Gevoelig. Slechts 29 soorten (38%) zijn ‘thans niet bedreigd’ (Vlinderstand 2019). Rode Lijstsoorten van de dagvlinders komen nu vrijwel alleen nog in natuurgebieden voor. Uit recent Duits-Nederlands onderzoek blijkt dat in 27 jaar de hoeveelheid insecten met meer dan 75% is afgenomen. Van de 250 vogelsoorten die in ons land voorkomen is maar liefst 33% bedreigd (88 vogelsoorten), waarvan de grutto - onze Nationale vogel - de bekendste is.


Van alle graslanden is nu nog maar zo'n 2% tot 3% bloemrijk! Er is dan ook steeds minder voedsel - stuifmeel en nectar - beschikbaar. Het omvormen van de arme monotone graslanden naar duurzame en nectarrijke bloemenweides, bloemrijke bermen en dijken en kruidenrijke akkers geeft een enorme impuls aan de aantrekkelijkheid van onze leefomgeving,

zowel in soorten als in aantallen. Hierbij is het van groot belang de juiste inheemse soorten flora te gebruiken,

aangezien deze een essentieel onderdeel van de totale biologische diversiteit zijn.


Neem contact op voor meer informatie en/of het samen werken aan een duurzame en veerkrachtige leefomgeving. 

Planten van hier

KNNV Uitgeverij  |  264 pagina's  |  Bestseller | 6de druk


 Het inspirerende en rijk geïllustreerde boek ‘Planten van hier’ (264 pagina’s en 640 foto's) wil in woord en beeld de verbinding tussen mens en planten laten zien; de lezers laten beseffen dat zij een onlosmakelijk onderdeel van een groter geheel zijn en dat hun handelen invloed heeft op dit grotere geheel, ook in hun directe eigen omgeving. Het boek ‘Planten van hier’ is dan ook bedoeld voor mensen die de kwaliteit van hun leefomgeving willen aanpakken, maar ook als kennis- en inspiratiebron voor groepen en organisaties op het gebied van natuur, landschap en stedelijke omgeving. Diverse organisaties zijn hier al vele jaren actief mee bezig en willen graag hun kennis en kunde bundelen en praktisch beschikbaar stellen, aan iedereen die hierin is geïnteresseerd en hier ook mee aan de slag wil. Zie ook www.plantenvanhier.nl.

Planten van hier - KNNV  - NL Bloeit
Planten van hier - KNNV - NL Bloeit